Общи условия за ползване

Настоящите общи условия се отнасят до използването на уеб сайт https://autoimmune.bg/, собственост на “ХАРМОНИСИМО” ЕООД, както и за използването на услуги, предлагани от “ХАРМОНИСИМО” ЕООД.

 

I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между “ХАРМОНИСИМО” ЕООД, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК (наричан още ИЗПЪЛНИТЕЛ), и потребителите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ (наричани още ВЪЗЛОЖИТЕЛИ), на предоставяната от него услуги на информационното общество, наричани по-долу УСЛУГАТА.

 

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

Дружество: “ХАРМОНИСИМО” ЕООД

ЕИК: 207396052

Седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1142, р-н Средец, ул. 13-ти март № 15.

Адрес за кореспонденция: гр. София, п.к. 1142, р-н Средец, ул. 13-ти март № 15

Телефон: (+359) 8777 35 090

Имейл адрес: [email protected] 

Уеб сайт: https://autoimmune.bg/

 

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УСЛУГАТА

Чл. 3. Услугата, предоставяна от Доставчика на Ползвателя представлява услуга на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия. Основните характеристики на Услугата са предоставяне на достъп до онлайн-портал с информация за „Форум Автоимунни Заболявания“ – онлайн събитие за автоимунни заболявания – и включва:

 • Достъп до интервюта, дискусии, лекции;

 • Видео съдържание;

 • Информационен бюлетин, изпращан по имейл във връзка със събитието; 

 • и други.

Чл. 4. (1) Доставчикът предоставя, а Ползвателите използват Услугата, съгласно параметрите, обявени на страницата на Доставчика в Интернет и спрямо отправената Оферта на сайта на доставчика.

(2) Извършвайки регистрация за ползване на Услугата, Ползвателят потвърждава, че му е известно, че предоставяните в рамките на услугата информация/дискусии/конференции/интервюта не представляват медицинска услуга и не могат да заместват такава. Информацията, разпространяваща се чрез услугата е насочена към здравословни телесни и духовни практики, открития в областта на автоимунните заболявания, изследвания и профилактика на същите, алтернативни методи на лечение, съпътстващи терапии, хранителни навици и други. Всяка форма на съдържание, предоставяно чрез Услугата, има изцяло информативен характер и не може да замести медицински преглед или лечение. 


IV. ЦЕНА НА УСЛУГАТА

Чл. 5. (1) Доставчикът предоставя Услугата безплатно или срещу възнаграждение, дължимо от Ползвателя, съгласно избрания от него вид регистрация.

(2) Информация за различните параметри на Услугата е достъпна на страницата на Доставчика в Интернет.

Чл. 6. (1) Ползвателят заплаща цената на Услугата съобразно посоченото на страницата на Доставчика в Интернет, когато Услугата се предоставя възмездно.

(2) Доставчикът потвърждава получаването на плащането чрез активиране на Услугата и чрез друго подходящо потвърждение по електронен път, както и чрез издаването на платежен документ.

 

V. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА И СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 7 (1) Настоящите общи условия се прилагат както към услуги, за които се изисква регистрация, така и за такива, за които не се изисква регистрация;

(2) След потвърждаването регистрацията на Ползвателя, съобразно с избраните условия, между Ползвателя и Доставчика възникват договорни отношения;

(3) Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни и да уведоми своевременно Доставчика при промяна на данните, за да бъдат те актуализирани;

(4) Доставчикът има право на достъп до данните, необходими за идентифициране на Ползвателя, в случаи, в които това е необходимо и които са надлежно описани в Политика за поверителност, достъпна на уеб сайта;

Чл. 8. (1) Ползвателите използват официалните канали за кореспонденция с Доставчика, за извършване на изявления в отношенията помежду им.

(2) Договорът се сключва на български език.

(3) Договорът между Доставчика и Ползвателя представлява настоящите Общи условия, заедно с всички изменения и допълнения в тях, както и условията за предоставяне на услугата, посочени на уеб сайта;

(4) Страна по договора с Доставчика е Ползвателят на Услугата съгласно данните, предоставени при желание от страна на Ползвателя да се възползва от предлаганата от Доставчика Услуга.;

(5) Договорните отношения се считат за официално сключени от момента на потвърждаването на регистрацията на Ползвателя;

Чл. 9. (1) Ползвателят има право да използва Услугата добросъвестно и по предназначение.;

(2) Ползвателят се задължава да не използва Услугата в противоречие с приложимото законодателство;

Чл. 10. Ползвателят се задължава да осигурява за достъп до всякакъв тип средства, необходими за адекватното предоставяне на Услугата и нейното управление, както и да осигури всички материали (визуални, текстови), необходими коректното изпълнение на договорните отношения за извършване на Услугата;

Чл. 11. (1) С оглед повишаване качеството на Услугата, извършване на профилактика, отстраняване на повреди и други свързани с това дейности, Доставчикът има право временно да ограничи или преустанови предоставянето на Услугата;

(2) В случаите по ал. 1, Доставчикът е задължен своевременно да възстанови предоставянето на услугата след отпадане на обстоятелството, което е причина за преустановяването;

Чл. 12. (1) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.

(2) От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът ще изпрати данните само на имейл адреса, който е бил посочен от Ползвателите;

(3) Доставчикът приема и обявява на сайта си Политика за поверителност. Ползвателят се съгласява с Политиката за поверителност на Доставчика.

(4) Ползвателят се съгласява, че Доставчикът има право да обработва личните му данни съгласно Политиката за поверителност;

Чл. 13. Във всеки момент преди, по време или след предоставяне на Услугата, Доставчикът има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всички обявени по време на договорните отношения обстоятелства и лични данни;

Чл. 14. Доставчикът НЕ носи отговорност за променена, непълна и/или грешна, и/или зловредна функционалност на използвани приложения, допълнения и/или дигитални активи, предоставени от трети лица.

 

VI. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 15. (1) Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика;

(2) Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези Общи условия ще има действие спрямо Ползвателя след изричното му уведомяване от Доставчика и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля;

(3) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на тези Общи условия ще бъдат обявени на уеб сайта на Доставчика. Ползвателят на Услугата се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

 

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 16. Договорът за предоставяне на Услугата се прекратява:

 • с изтичане на срока на сключения между Ползвателя и Доставчика договор за предоставяне на Услугата;

 • при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;

 • по взаимно съгласие на страните в писмен вид;

 • едностранно с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;

 • при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;

 • при изземване или запечатване на оборудване от държавни органи;.

 • в случаите по чл. 9, ал. 2 от тези Общи условия.


Чл. 17. При прекратяване на договора по инициатива на Ползвателя, платената цена за Услугата не подлежи на възстановяване, освен в случаите на неизпълнение на задълженията на Доставчика по предоставяне на Услугата.

Чл. 18. Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните Услуги и доброто име на Доставчика се използват в нарушение на настоящите Общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми.

 

VIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 19. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези Общи условия няма да води до недействителност на целия договор;

Чл. 20. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на Договора, се прилагат законите на Република България;

Чл. 21. Всички спорове между страните по Договора ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.

Чл. 22. Настоящите Общи условия влизат в сила за Ползвателя веднага след потвърждението на регистрацията му.Надзорни органи:

[1] Дружество: Комисия за Защита на Лични Данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” 2

Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” 2

Имейл адрес: [email protected], [email protected]

Телефон: 02/ 915 3 518

Уеб сайт: www.cpdp.bg

[2] Дружество: Комисия за Защита на Потребителите

Седалище и адрес на управление: гр. София 1000, пл.“Славейков“ №4А, ет.3, 4 и 6

Адрес за кореспонденция: гр. София 1000, пл.“Славейков“ №4А, ет.3, 4 и 6

Тел.: 02/933 0565

Гореща линия: 0700 111 22

Уеб сайт: www.kzp.bg